HOŞGELDİNİZ

Tanıtım Tarihçe Turizm Rehberliği Bölümü; Aksaray Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde 2547 Sayılı Kanun gereğince 25.10.2017 tarihinde açılmıştır. 2018-2019 öğretim yılından itibaren aktif lisans eğitimine başlayacak olan bölümün akademik kadrosunda 3 Doktor Öğretim Üyesi bulunmaktadır. Hedefler: Turizm Rehberliği Bölümü’nün misyonu, turizm sektöründe ülkemizi iyi bir şekilde temsil edecek ve ülkemizi ve kültürümüzü en iyi şekilde tanıtabilecek Turist Rehberlerini yetiştirerek, onların gelecekteki kariyerleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Turizm Rehberliği Bölümü’nün amacı; öğrencilerin Turizm Rehberliği alanında temel kavram, olay ve olguları kavrayarak, öğrencileri turizm sektörüne ait tüm alt yapı bilgileri ile donatmak, sosyal ve kültürel yönden kendini geliştirmek, bilimsel metotlarla iş görme ve sorun çözme becerisini kazandırmak ve elde edilen bilgi ve beceriyi evrensel düzeydeki ilke ve uygulamalarla harmanlayarak içinde yaşadığı topluma ve ülkesine fayda sağlayacak düzeyde kullanabilen ve bu bilgiler ile eğitim sonrası iş hayatlarını başarıyla sürdürebilen; hoşgörü, nezaket, saygı, dürüstlük gibi temel sosyal erdemlere sahip, liderlik ve temsil yeteneği olan profesyonel turist rehberleri ve yönetici adayları yetiştirmektir. Ayrıca; her geçen yıl ülke ekonomileri açısından önemi giderek artan turizm sektörüne; kalifiye, teori ve uygulamayı bilen, turizm dünyası ile sürekli işbirliği halinde olan ve gelişmeleri takip eden turizm araştırmacıları ve akademisyenleri ile güncel ve çağın gereksinimine uygun eğitim-öğretim planı ile birlikte bilimsel ve kaliteli bir eğitim öğretim sağlamak suretiyle, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli turist rehberleri yetiştirmektir. Eğitim süresinde turizm sektörünün genel yapı taşı olan yabancı dil eğitimi de yoğun bir şekilde verilecek olup, ikinci yabancı dil olarak da Almanca, Rusça ve Arapça dillerinden birinin verilmesi planlanarak gerekli dil altyapısına sahip Turist Rehberlerinin yetiştirilmesi planlanmaktadır. Program Profili ve İstihdam Olanakları Turizm Rehberliği Bölümünden gerekli koşulları sağlayarak mezun olan öğrenciler; YDS'den (Yabancı Dil Sınavı) en az 75 puan almış, 36 günlük (ülkesel) veya 6 günlük (bölgesel) yurtiçi uygulama gezisini tamamlamış iseler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuruda bulunmaları sonucunda Profesyonel Turist Rehberliği Kimlik Kartı alarak ülke genelinde Türkçe veya kimliğinde yazılı dilde/dillerde Turizm Rehberliği yapabileceklerdir. Buna ilave olarak öğrenciler, bölümde eğitim gördükleri sürece turizm rehberliği eğitimine ek olarak almış oldukları turizm işletmeciliği eğitimi ile seyahat, konaklama ve yat marina işletmeleri başta olmak üzere, turizm işletmelerinin herhangi birinde orta veya üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam edilebileceklerdir. Turizm sektörünün özel sektöre dayalı bir istihdam potansiyeli söz konusu olup özel sektör olarak ifade edilen işletmelerin sayısı da oldukça yüksektir. Bu nedenle mezunlara olan piyasa talebi de oldukça yüksektir. Böylece mezun olacak öğrenciler, Türkiye ekonomisi içinde sürükleyici olan turizm etkinliklerinde gereksinim duyulan nitelikli personel açığının kapatılmasına katkı sağlanacaktır. Bölüm mezunlarından, Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) yeterli puanı alanlar, diğer kamu kurumlarında da memur olarak istihdam edilebileceklerdir. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar gerekli koşulları sağlamaları halinde (ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ile YDS sınavından gerekli puanları almaları ve istenmesi durumunda sektör deneyimine sahip olmaları) herhangi bir üniversitenin alanlarıyla ilgili bir programında öğretim elemanı olarak çalışabileceklerdir. Bölüm mezunları aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve Enformasyon Bürolarında, Müze ve Ören yerlerinde de istihdam olanağına sahip olacaklardır. Bununla birlikte, Türkiye’de özellikle turizmde istihdam edilen personelin büyük çoğunluğunun turizm alanında hiçbir eğitim almamış olması dikkat çekmektedir. Örneğin; 2000 yılında Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu “Turizm sektöründe Ara Kademe İnsan Gücü İhtiyacı ve Turizm Eğitimi Araştırması” sonuçları da konaklama işletmelerinde çalışan iş görenlerin %74’ünün, restoranlarda çalışan iş görenlerin %80’inin, seyahat acentelerinde çalışan iş görenlerin ise %76’sının her hangi bir turizm eğitimi almamış olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuçlara dayanarak sektörde eğitimli eleman sıkıntısının varlığından söz edilebilir. 2015 yılında doğrudan ve dolaylı olmak üzere dünya turizm istihdamının sayısının 283.983.000 kişi ile toplam istihdamın % 9,94’ünü oluşturduğu görülmektedir (WTTC, 2015). Türkiye’de ise doğrudan ve dolaylı olmak üzere turizm istihdamının 2015 yılı rakamlarına göre sayısının 2.210.000 kişi, toplam istihdamın ise % 8,08’ini oluşturduğu görülmektedir (WTTC, Kalkınma Bakanlığı, 2015). Bu rakamlar dikkatle incelendiğinde Türkiye Turizm Sektörü dünya ortalamasının altında olup (%8,08) gelecek vadeden bir konumdadır ve sektöre eleman ihtiyacı gelecekte daha fazla olacaktır. Bu yüzden Turizm işletmeciliği programından mezun olanların istihdam sorunları fazla olmayacaktır. Diğer taraftan turizm rehberliği programından mezun olan öğrencilerin, yalnız ulusal alanda değil uluslar arası iş piyasalarında da istihdam imkânı oldukça geniştir. Turist rehberleri, 07/06/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında, turist rehberlerinin mesleğe kabulü, mesleği icrası ve turist rehberliği meslek kuruluşlarının kuruluş ve işleyişi, Kültür ve Turizm Bakanlığının mesleğe ilişkin görev ve yetkileri, Bakanlık ile meslek kuruluşları arasındaki işbirliği ve meslek kuruluşlarının Bakanlıkça denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenmiştir. Turist Rehberlerinin meslek tanımları ve mesleki hakları 6326 sayılı Turist rehberliği meslek yasası ile koruma altına alınmıştır. Kabul Koşulları Türk üniversitelerinde eğitim ve öğretim görmek isteyen lise mezunu öğrencilerin üniversiteye giriş sınavlarından yeterli puanı almaları gerekmektedir. Yerleştirmeler ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından öğrencilerin tercihleri dikkate alınarak yapılmaktadır. Aksaray Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü'ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin üniversitenin web sitesinde ilan edilen evrakları temin ederek belirlenen tarihler arasında kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Yurt dışından öğrenci kabulünde, ÖSYM’nin belirlediği kriterler ve üniversitenin ayırdığı kontenjan dikkate alınmaktadır. Mezun olabilmek için gerekli koşullar (dersler ve kredi sayıları, staj, v.b.) Turizm Rehberliği Bölümü’nden mezun olabilmek için öğrencilerin Aksaray Üniversitesi Lisans Eğitimi ve Öğretimi Yönetmenliğinde belirtilen koşulları sağlamaları ve stajlarını yapmış olmaları gerekmektedir. Bölümdeki toplam ders kredisi, Yükseköğretim Kurulunca ilgili bölümün yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığına göre 240 AKTS’dir. Ayrıca mezun olabilmek için öğrencilerimizin toplam 45 iş günü staj yapmaları gerekmektedir. Programdan Mezun Olanların Alacağı Unvan: Turizm Rehberliği Bölümü kapsamında uygulanacak müfredattaki dersleri ve Türkiye turunu başarı ile tamamlayıp mezun olan ve yabancı dil sınavından 75 ve üzeri puan alan öğrenciler, “Profesyonel Turist Rehberi” unvanını almaya hak kazanacaktır.

Etkinlikler ( Tüm Etkinlikler )